ЗЕНОН І МИХАЙЛО ГАМКАЛИ (батько та син)

Posted on Жов 28 2013 - 8:59pm by Любомир Калинець

ЗЕНОН ГАМКАЛО

Народився 10 грудня 1948 року в місті Ходорів, Львівської області. Навчався у Львівському (1970-1972) і Московському (1973-1975) університетах за спеціальністю «Біологія» (біохімія, фізіологія, фізико-хімія).

Зенон Гамкало

Зенон Гамкало

Кандидат біологічних наук з 1984 р., старший науковий співробітник за спеціальністю – «Екологія» з 1994 р. З 1975 р. працює у лабораторії біохімії, з 1983 р. – у лабораторії біологічно активних речовин Інституту землеробства і тваринництва західного регіону України (ІЗТЗР). У 1989 р. організовує і очолює відділ екології ІЗТЗР. Пріоритетний напрям досліджень: розробка теоретичних методичних і організаційних основ проведення агроекологічного моніторингу в інтенсивному землеробстві. З 1992 р. працює над проблемою поверхнево-активних речовин в екосистемах. З 1995 р. – доцент кафедри географії ґрунтів Львівського державного університету імені Івана Франка, читає новостворені курси лекцій «Хімія геосфер», «Біосферологія», «Біогеохімія», «Фізико-хімічні методи досліджень», «Екологічна якість грунту». З 2006 р. професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського університету імені Івана Франка. 

Працює над розробкою методичного забезпечення проведення практичних і лабораторних робіт з хімії атмосфери, хімії гідросфери, хімії педосфери.

Головний напрям наукової роботи – екологічний аналіз агроекосистем. Уперше (1990 р.) в західному регіоні України організував полігонний агроекологічний моніторинг на базі Географічної мережі дослідів.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Гамкало З.Г., Милащенко М.З., Литвак Ш.Й. Методические и организационные основы проведения агроэкологического мониторинга в интенсивном земледелии (на базе Географической сети опытов).– М., 1991. – 360с. 

Грабовська О.С., Длябога О.Р., Гамкало З.Г. Поверхнево-активні речовини у навколишньому середовищі та методи їх вивчення. – Львів, 2000. – 28с.

Гамкало З. Г. Рухомі форми FeMnNiCu у сірому лісовому ґрунті пасовищної екосистеми залежно від удобрення // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб.наук.праць: В 4 т. – К.: ”Обрії”, 2001. –Т.44. – С.16-20. 

Гамкало З. Г. Хімія геосфер: лабораторний практикум. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2001. – 195с. 

Hamkalo Z. Nitrogengrams as a method for estimation of an active phase of soil organic matter // Fertilizers and Fertilization, 2002 (IV). 1(10). – P. 256-263 . 

Гамкало З.Г. Активна фаза органічної частини ґрунту: генеза, роль, діагностика // Агрохімія і ґрунтознавство. -2003. -№ 64. -С.53-58. 

Гамкало З.Г. Застосування азотограм для оцінки активної фази органічної частини ґрунту агроекосистем // Вісник сільськогосподарської науки, 2005. -№3. -С.19-22. 

Гамкало З.Г.Роль активної фази органічної речовини ґрунту як енергопластичного буфера у регулюванні едафічного комфорту // Вісник ХНАУ № 7, 2006, Ґрунтознавство, -С.65-71 

Hamkalo Z. Nitrogengrams as a method for estimation of an active phase of soil organic matter // Fertilizers and Fertilization. – 2002 (IУ) . -№1(10). -P. 256-263. 

Hamkalo Z., Hamkalo M., Poznyak S. Active form of sulphur in soils of the agroecosystems. Fertilizers and Fertilization 2004 (IУ) . 4(13). P. 270-274. 

Гамкало З.Г. Роль органічного удобрення в оптимізації кислотно-основних властивостей сірого лісового ґрунту західного Лісостепу України // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків, 2005. –№66. –С.53-58. 

Гамкало З.Г. Теоретико-методологічні засади екологічної якості ґрунту // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до VІІ з’їзду УТГА (липень 2006р., м.Київ). Книга друга. Харків, 2006. – С.29-32. 

Гамкало З.Г. Інтенсивність нітрифікації як індикатор набутої якості сірого лісового ґрунту агроекосистем за різного органічного удобрення // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія.-Львів, 2006. – №10. – С.31-38. 

Гамкало З.Г. Залишки пестицидів у ґрунтах гемеробних екосистем як індикатор їхньої екологічної якості // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. 2007.Вип.34. -С.45-52. 

Гамкало З.Г. Роль активної фази органічної речовини ґрунту як енергопластичного буфера у регулюванні едафічного комфорту // Вісник ХНАУ № 7, 2006, Ґрунтознавство, – С.65-71.

Гамкало З.Г. Екологічна якість ґрунту // Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 410 с.

МИХАЙЛО ГАМКАЛО (син Зенона та Галини – з роду Вовчовських)

Народився 11 листопада1976 р. у місті Львові. У 1998 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність – географія, кваліфікація спеціаліста – географ-ґрунтознавець.

Михайло Гамкало в родинному колі

Михайло Гамкало в родинному колі

1998-2001 рр. – аспірант кафедри географії ґрунтів Львівського університету. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат». З 2002 року працює на посаді наукового співробітника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. З 2003 року працює на посаді асистента, а з 2004 – на посаді доцента кафедри туризму.

Наукова діяльність присвячена дослідженням туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону, збалансованому розвитку рекреаційних територій, активних форм туризму. Розробив і читає спецкурси: «Туристичне країнознавство», «Активний туризм», «Спортивно-оздоровчий туризм», «Методика організації наукових досліджень», «Інформаційні технології в туризмі», «Анімаційні послуги в туризмі», «Організація екскурсійних послуг».

У 2004 році брав участь у міжнародному проекті «Protection of Land and Water Quality and Sustainable Development of Rural Areas».

Керує студентським науковим гуртком «Активний туризм», учасники якого займаються пішохідним, гірським, водним, велосипедним, і гірськолижним туризмом, приймають участь в спелео-екскурсіях.

Опубліковано понад 40 наукових праць.