Ради в нових умовах


Цим матеріалом хочеться розпочати нову рубрику на сайті – «Минуле», де б розповідати про цікаві факти з історії міста та людей. Цей матеріал було опубліковано в газеті «Радянський шлях» №61(6204) від 22 травня 1990 року. В замітці йдеться про вибори депутатів в міську раду 1990 року, і підняті там проблеми поганих доріг, невпорядкованих та неосвітлених вулиць, парків та скверів залишаються актуальними й сьогодні. Нижче повний текст новини

Радянський шляхРАДИ В НОВИХ УМОВАХ
У два тури: 4-го і 24-го березня ц.р.(1990 – тут і надалі примітки редактора сайту), проходили демократичні вибори народних депутатів до Ходорівської міської Ради. Відповідно до нового За­кону обрано 35 депута­тів. Вибори по всіх окру­гах пройшли на альтерна­тивній основі. Депутатський корпус Ради оно­вився на 95 процентів.

Підкреслимо, що комісії формувалися на організа­ційній сесії незвично, не так, як було колись. На­родним обранцям було на­дано право самим визна­читись, у якій комісії працювати. Таким чином, до складу 9 постійних ко­місій міської Ради увій­шли компетентні, грамо­тні люди. Серед них варто назвати. А. Ворощака, 3. Книш, 3. Гаврилюка, В. Тихого, Р. Кисіля, В. Турчина, М. Волоши­на, О. Коцовського та ін.

Новизною є й те, що нині, в нових умовах, рі­зко змінюються і функ­ції постійних комісій. Як­що раніше головним у їх діяльності був контроль за виконанням рішень Ради та виконкому, то тепер кожна з них здій­снюватиме контроль за всіма підрозділами, які структурно входять до їх компетенції. Якщо рані­ше роботу цих комісій координував виконавчий комітет міської Ради, так би мовити, опікав силами свого апарату, то тепер вони самі планують свою роботу, визначають напрямки конкретних дій.

Новим у діяльності цих формувань є й те. що їм надано право розгля­дати і вносити на затве­рдження Радою керівників підприємств, установ і організацій в регіоні сво­го міста. Цю роль члени постійних комісій сприй­няли з усією відповідаль­ністю, готуючись до пер­шої сесії міської Ради. До кожного претендента на ту чи іншу керівну по­саду підходили критично, вимогливо, незважаючи на ранги. За рекомендаці­єю членів постійних ко­місій сесія декого з них затвердила лише на пев­ний строк, надавши змо­гу виправдати довір’я де­путатів.

Прямий обов’язок усі­єї громади, усіх виборців морально підтриму­вати, а заодно й захи­щати оновлений склад народовладдя, всіляко спри­яти новій Раді активно втілювати в життя роз­роблені плани і задуми економічного розвитку мі­ста.

Уже помітні перші кро­ки у діяльності нової Ра­ди народних депутатів. Урегулювавши відносини з керівниками промисло­вих підприємств міста, ви­значено об’єкти робіт по благоустрою міста. Веде­ться ремонт тротуарів на вулицях Леніна(нині Грушевського), 1-Травня(частина вулиці Шевченка з центру і до ринку), Шевченка, Битюкова(вулиця Стрийська), про ремонт яких раніше на­віть мови не велося.

Тож така активність і ініціативність керівників нової Ради підносить до­брий настрій людей, все­ляє віру у майбутнє. Те­пер усі бачать і знають, що повернення до старої адміністративно-бюро­кратичної системи не буде. Люди гаряче схвалю­ють активні дії новообра­ного народовладдя в Ходорові щодо розв’язання раніше «безнадійних» про­блем.

Виборці, з якими дово­диться часто зустрічатися, в розмовах засвідчують своє бажання домогтися в житті якісних змін, на­дій на краще. Люди все активніше виявляють свою громадянську пози­цію, цікавляться тим, якою бути новообраній владі сьогодні. У минулому міс­цеві Ради не мали такої сили, як тепер. Нині вже інша ситуація. Кожен має займатися своєю справою. І цей процес уже почався. І похвально, що за діло депутати взялися рішуче, адже особливої допомоги чекати нема звідки.

А проблем у місті дуже багато. Вирішувати їх буде нелегко. І будь-яка проблема — це поле ді­яльності для Ради. Голов­не — працювати з людьми, консолідувати зусилля всіх, хто йде перебудовчим шляхом.

Особливо непокоять виборців дороги, невпорядковані вулиці, парки, сквери, вуличне освітлен­ня, ремонт лазні, не вла­штовує впроваджена сис­тема розподілу дефіцит­них товарів в магазинах серед населення. Виборці хочуть більшої віддачі у забезпеченні правопоря­дку в місті.

Нині настав час рішу­чих дій і конкретних, но­вих істин, нового мислення. Саме життя ви­магає наповнити роботу місцевих Рад новим змі­стом, животворними си­лами. Великі надії покладаються на станов­лення системи самоврядування, створення еко­номічної бази і розши­рення прав місцевих органів влади, щоб вони ста­ли справжніми господарями на своїх територіях. Бо якщо ми не поверне­мось обличчям до госпо­дарів праці, то не буде ні достатку, ні самої пере­будови.

Ми довго чекали на Закон «Про загальні за­сади місцевого самоврядування і місцевого господарства СРСР». На­решті його прийнято. Ха­рактерною особливістю в Законі є те, то нові принципи організації місцевого самоврядування закріплюють самостійність і незалежність міс­цевих Рад, що захищає їх від диктату вищестоящих органів. Визначено і новий підхід до формування бюджету. Відтепер на місцеві Ради практич­но лягає відповідальність за всі питання, що сто­суються людини праці. Це — і житло, продоволь­ство, освіта, охорона здо­ров’я, торгівля, правопо­рядок і багато, багато іншого.

Ось чому ми повинні єднатися, організовуватися, активізуватися у спі­льній боротьбі за те, щоб радість. щастя і достаток прийшли в кожну сім’ю, в кожний дім, щоб не було нам соромно за свої вчинки і дії перед наща­дками. Для цього нам необхідно виважено шукати нові підходи, конструктивні фор­ми співпраці з новообра­ними Радами, спільно роз­в’язувати питання еконо­міки, поліпшувати жит­тя і добробут нашого народу.

А. Синицин, наш позаштатний коре­спондент.

Нагадаємо що ви також можете стати автором новини на сайті, днтальніше на сторінці Про проект.

,